Welkom bij www.kringshoppen.nl en hartelijk dank voor uw bezoek.
 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 juli 2020 van toepassing op ieder gebruik van de website www.kringshoppen.nl zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie.  Daarnaast ook voor alle diensten die door Kringshoppen worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Kringshoppen aangaat voor het gebruik van de website en de services.

Door het bezoeken van www.kringshoppen.nl gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Kringshoppen raadt iedereen die de website en zijn diensten gebruikt deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Kringshoppen kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig opnieuw te lezen.

 

Bedrijfsgegevens:

Kringshoppen.nl is het verkoopplatform waar tweedehandswinkels hun tweedehands producten online aanbieden. 
Denk hierbij aan meubilair, antiek, vintage, huishoudelijke apparaten, elektronica, kunst en witgoed. 

Verzendopties verschillen per verkopende winkel. Kijk hiervoor op de desbetreffende pagina van de winkel onder het kopje ‘Verzending en afhalen’
Online aankopen hebben wettelijk 2 weken recht op terugbetaling en retour. 

Adres:
Parallelweg 30
5223 AL
‘s-Hertogenbosch

Contactgegevens:
info@kringshoppen.nl
+31613790011

KvK: 80226973
BTW: NL861595609B01

Voorwaarden kopen bij Verkopers

Artikel 1 –
Definities

  1. Omgeving: Kringshoppen.nl en
    iedere andere door Kringshoppen aangewezen applicatie.
  2. Platform: de omgeving
    waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
  3. Gebruiker: iedere bezoeker
    van de Omgeving.
  4. Verkopers(s): een derde
    partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform
    producten aan Gebruikers aanbiedt.
  5. Klant: een Gebruiker
    van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het
    Platform.
  6. Koopovereenkomst: de
    overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de
    aanschaf door de Klant van een product bij de Verkopers via het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Deze
    voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van
    producten bij Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij Verkopers).
  2. Iedere
    Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper,
    wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van
    deze Voorwaarden
    kopen bij Verkopers
    .
  3. Van
    het bepaalde in deze Voorwaarden
    kopen bij Verkopers
     kan slechts schriftelijk worden
    afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht
    blijven.
  4. Deze Voorwaarden kopen bij Verkopers zijn
    van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden
    aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
  5. Alle
    rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden Kringshoppen kopen bij Verkopers en
    in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kringshoppen worden
    bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Kringshoppen
    ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk
    begrepen de Verkopers(s)).
  6. Kringshoppen
    heeft het recht deze Voorwaarden
    kopen bij Verkopers
     van tijd tot tijd te wijzigen. De
    gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site
    zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een
    product zoals aangeboden door een Verkopers, aanvaardt deze daarmee de
    toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij Verkopers. Het
    is daarom raadzaam om deze Voorwaarden
    kopen bij Verkopers
     te raadplegen alvorens een
    bestelling voor een product van een Verkopers wordt geplaatst.

Artikel 3 –
Klantaccount

  1. De
    Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

    1. de
      Klant dient een klantaccount bij Kringshoppen te hebben;
    2. de
      Klant is minimaal 18 jaar oud;
    3. de
      Klant is per e-mail bereikbaar.
  2. Kringshoppen
    is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Verkopers
    niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
  3. De
    Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn
    gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Kringshoppen raadt de Klant
    dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord
    zorgvuldig geheim te houden.
  4. De
    Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn
    account.
  5. De
    Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij Verkopers en
    alle toepasselijke wet- en regelgeving.
  6. De
    Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen
    account.

Artikel 4 –
Aanbod derde partijen

  1. De
    Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkopers
    (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop
    aanbiedt) en dat Kringshoppen geen partij bij deze overeenkomst is en/of
    wordt.
  2. Bij
    vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkopers,
    dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de
    betreffende Verkopers. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen
    beroep kan doen op Kringshoppen en Kringshoppen op geen enkele wijze
    aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele
    ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 –
Bestelling en levering

  1. Een
    Klant kan via het normale bestelproces bij Kringshoppen een bestelling
    plaatsen voor een product dat door een Verkopers wordt aangeboden.
  2. De
    Klant ontvangt van de Verkopers een pakbon.
  3. De
    eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen
    de koper aan de Verkopers ter zake van de betreffende bestelling
    verschuldigd is, heeft voldaan.
  4. Verzend- en afhaaltijden staan vaak gelijk aan de openingstijden van de winkels. Hou deze dus goed in de gaten. Geschatte levertijd: 1 tot 5 werkdagen.

    Artikel 6 –

Vergoeding en betaling

  1. De
    Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkopers
    aangekochte product verschuldigd aan Kringshoppen en is niet van zijn
    betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkopers.
    Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Kringshoppen.
  2. Indien
    de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
    nadat hij door Kringshoppen is gewezen op de te late betaling en Kringshoppen
    de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
    betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen
    deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een
    vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten,
    onverminderd de bevoegdheid van Kringshoppen om de daadwerkelijk gemaakte
    buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
  3. Het
    is Klant toegestaan Kringshoppen cadeaubonnen en/of kortingcodes in te
    wisselen bij de aanschaf van producten van Verkopers.
  4. Verkopers
    heeft onherroepelijk het recht aan Kringshoppen verleend om in naam van Kringshoppen
    en met uitsluiting van de Verkopers de incassorechten uit te oefenen die
    voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkopers.
  5. Kringshoppen
    zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.
  6. De
    Koper heeft de keuze uit 2 betaalmogelijkheden: Reservering (ophalen- en
    betalen in de winkel) en Afrekenen (direct betalen en afhalen en/of
    verzonden krijgen).

Artikel 7 –
Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Verkopers(s) zijnde een
rechtspersoon

  1. Indien
    een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Verkopers zijnde
    een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:

    • verplicht
      de Klant zich de Algemene
      verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Kringshoppen
      van
      de desbetreffende Verkopers(s) waarvan hij een of meerdere producten via
      het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
    • Zal
      een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming
      met het bepaalde in de Algemene
      verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Kringshoppen
       van
      de desbetreffende Verkopers;
    • Is
      de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Verkopers in
      haar Algemene
      verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Kringshoppen
       gestelde
      termijn te retourneren (‘herroepingsrecht’), met in achtneming van het
      gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de
      voorwaarden zoals deze in de desbetreffende Algemene verkoopvoorwaarden
      zakelijke verkopen via Kringshoppen
      van Verkopers zijn
      opgenomen.
  2. Ter
    bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Kringshoppen,
    voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te
    stellen door een bericht te sturen naar het mailadres van de betreffende
    Verkoper. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant
    de retourzending heeft gemeld bij de Verkoper, aan de betreffende Verkopers
    te retourneren.
  3. Indien
    de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Kringshoppen dit bedrag zo
    spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping,
    terugbetalen. Tenzij de Verkopers aanbiedt het product zelf af te halen
    mag Kringshoppen wachten met terugbetalen tot de Verkopers het product
    heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft
    teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  4. Indien
    een Verkopers, zijnde een rechtspersoon een bestelling drie (3) dagen na
    de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal Kringshoppen de Klant
    laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Kringshoppen
    ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 –
Informatie en gebruik gegevens

  1. Klant
    zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis
    kan nemen van door Kringshoppen en/of de Verkopers aan Klant verzonden
    informatie.
  2. Kringshoppen
    is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van
    informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de
    informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
  3. Klant
    verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn
    NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkopers worden
    verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de
    Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft
    gegeven. Verkopers is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de
    gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het
    afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer
    de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

Artikel 9 –
Diversen

  1. Kringshoppen
    is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in
    te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de
    mogelijkheid om via Kringshoppen artikelen van Verkopers te bestellen, te
    ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een
    Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Kringshoppen.
  2. Wanneer
    door Kringshoppen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
    afwijkingen van de Voorwaarden
    kopen bij Verkopers
     zijn toegestaan, laat dat
    onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij Verkopers te
    eisen.
     De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op
    grond van het feit dat Kringshoppen de Voorwaarden kopen bij Verkopers op
    enig moment soepel toepast.
  3. Indien
    een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen bij Verkopers of
    van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
    rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal
    deze worden vervangen door een door Kringshoppen vast te stellen nieuwe
    rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van
    de strekking van de desbetreffende bepaling.
  4. Kringshoppen
    is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het
    aanbod van Verkopers op de Kringshoppen website niet langer ter
    beschikking te stellen.

Artikel 10 –
Toepasselijk recht

  1. Op
    de Voorwaarden
    kopen bij Verkopers
    , het (ver)kopen van artikelen door Verkopers
    via de Kringshoppen website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Verkopers
    is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen
    partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

 

Gebruiksvoorwaarden Verkopen via Kringshoppen

 

Artikel 1:
Definities 

1.         
Kringshoppen: vennootschap onder
firma, gevestigd te (4818 SM) Breda, Wilhelminapark 38a. Opererend in
Nederland onder BTW nummer:  Kamer van
Koophandel 80226973

2.         
Omgeving: Kringshoppen.nl, en
iedere andere door Kringshoppen aangewezen applicatie.

3.         
Platform: de omgeving waarop
derde partijen hun producten, vallend binnen door Kringshoppen aangewezen
productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.

4.         
Gebruiker: iedere gebruiker van
de Omgeving

5.         
Gebruiksvoorwaarden: gebruiksvoorwaarden van
Kringshoppen

6.         
Verkoper(s): iedere rechtspersoon
die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een
BTW-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze
Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard en door Kringshoppen als verkopende partij
is geaccepteerd.

7.         
Verkoopaccount: het door de Verkoper aangemaakte en
geverifieerde account

8.         
Artikelen: alle producten
waarvan Kringshoppen kenbaar heeft gemaakt dat deze door de Verkoper mogen
worden aangeboden.

9.         
Klant: een Gebruiker van de
Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.

10.       
Koopovereenkomst: de overeenkomst die
tot stand komt tussen de Verkoper en een Koper vanwege aanschaf door de Koper
van een Artikel bij de Verkoper via Kringshoppen.  

11.       
Content: (een deel van) de
specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen
door Kringshoppen te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder
meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die Kringshoppen ten
behoeve van de Verkopers ter beschikking stelt.

12.       
Totaalprijs: prijs inclusief BTW,
verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere
voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in
rekening worden gebracht.

13.       
Vergoeding: de door Kringshoppen aan de Verkoper in rekening gebrachte
commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste component.

14.       
Verkoopprijs: Verkoopprijs:
prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage
en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief BTW en inclusief
de servicebijdrage.

 

 

 

 

Artikel 2: Verkoopaccount

1.     Iedere Verkoper
dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en
verkopen op het Platform.

2.     Aanmelding als
Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruiksvoorwaarden en van de verplichting
de Gebruiksvoorwaarden na te leven.

  1. Om als Verkoper te kunnen
    handelen dient de Verkoper:

    1. te
      beschikken over een BTW-nummer;
    2. te
      beschikken over een account bij Kringshoppen;
    3. een
      Verkoopaccount toegeëigend gekregen door Kringshoppen;
    4. te
      bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
    5. te
      beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
    6. te
      beschikken over een Nederlands postadres.
  2. De Verkoper is vanaf het
    aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het
    Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
  3. De Verkoper is te allen
    tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het
    Verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot
    het Verkoopaccount. Kringshoppen is te allen tijde bevoegd om haar
    moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Verkoper op
    te schorten met inachtneming van het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden.
  4. Indien de Verkoper niet
    voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Kringshoppen, al dan niet
    uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is Kringshoppen gerechtigd het
    gebruik van het Verkoopaccount door de Verkoper op te schorten, totdat aan
    hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. De Verkoper is
    verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

Artikel 3 – Aanbod

  1. De
    Verkoper mag uitsluitend tweedehands artikelen aanbieden. De Artikelen
    dienen te voldoen aan de voorwaarden.
  2. Kringshoppen
    is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of
    subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het
    Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks
    mogelijk wordt. Tevens is Kringshoppen gerechtigd om productcategorieën
    en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder
    dat de Verkoper enig recht geldend kan maken op Kringshoppen als gevolg
    daarvan. Kringshoppen behoudt zich het recht voor om, onder opgave van
    redenen, bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of
    subcategorieën.
  3. De
    productcategorieën en/of subcategorieën die door Kringshoppen zijn en/of
    worden opengesteld zijn opgenomen op de Website voor Verkopers welke
    Website, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door Kringshoppen
    van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.
  4. Het
    staat Kringshoppen vrij om, onder opgave van redenen, de Verkoper niet
    langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De
    Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke
    ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Kringshoppen. Mocht het
    Artikel desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is Kringshoppen
    gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
  5. Kringshoppen
    is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Verkoper vermelde
    informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen
    of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van
    Kringshoppen niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze
    voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Kringshoppen schadelijk kan
    zijn voor de goede naam van Kringshoppen, het Platform of derden.
  6. De
    Verkoper zal kosteloos retourneren aanbieden aan Klanten en nimmer
    retourkosten afzonderlijk in rekening brengen.

 

 Artikel 4 – Bestelling en levering

  1. Een
    Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Kringshoppen een bestelling
    plaatsen voor een door de Verkoper aangeboden Artikel.
  2. Een
    bestelling voor een door de Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens
    worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden.
  3. De
    Verkoper garandeert dat alle leveringen aan de Klant vanuit de Europese
    Unie worden verstuurd. De Verkoper erkent dat leveringen van Artikelen aan
    de Klant van buiten de Europese Unie niet zijn toegestaan.

 

Artikel 5 – Klantrelatie

  1. Indien
    een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Verkoper
    aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper
    en de Klant. De Verkoper is verplicht jegens de Klant de algemene
    voorwaarden te hanteren en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit
    maken.
  2. De
    Verkoper erkent dat Kringshoppen geen partij bij deze Koopovereenkomst is
    en/of wordt. Klanten zullen echter de voorwaarden moeten accepteren
    alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst
    met de Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen Kringshoppen
    en de Klant en zien op de door Kringshoppen te leveren dienst, zijnde het
    Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. Kringshoppen is
    gerechtigd de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
  3. De
    Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de
    juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Verkoper erkent dat in
    overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de
    Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden
    tot Kringshoppen. De Verkoper zal Kringshoppen vrijwaren tegen enige claim
    die een Klant instelt jegens Kringshoppen, als gevolg van of samenhangend
    met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
  4. De
    Verkoper erkent dat Kringshoppen voorwaarden hanteert en dat Kringshoppen
    zich het recht voorbehoudt om het Verkoopaccount te blokkeren indien de
    Verkoper niet aan deze voorwaarden voldoet.
  5. De
    zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice,
    garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en
    risico van de Verkoper.
  6. De
    Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de
    Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing
    zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere
    verkopers (van Kringshoppen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De
    Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een
    Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
  7. Kringshoppen
    stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een
    bevestiging per email. De Verkoper machtigt Kringshoppen hierdoor
    onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Verkoper met de
    Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat Kringshoppen partij wordt
    bij de Koopovereenkomst.

 

 

 

Artikel 6 – Betalingen

  1. De
    Verkoper betaalt aan Kringshoppen per via het Platform verkochte Artikel,
    tenzij de Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene
    voorwaarden, door een Klant wordt ontbonden, een Vergoeding . De hoogte
    van de Vergoeding is voorafgaand besproken en bevestigd door Kringshoppen
    en Verkoper. De Verkoper erkent dat Kringshoppen gerechtigd is twee keer
    per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of
    productcategorie eenzijdig aan te passen. De Verkoper wordt hier uiterlijk
    zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
  2. Kringshoppen
    zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan Kringshoppen betalen.
    Kringshoppen zal de betalingen van de Klanten incasseren. In beginsel
    accepteert Kringshoppen alleen Klanten, die zij ook voor de aanschaf van
    haar eigen Artikelen accepteert en behoudt Kringshoppen zich te allen
    tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Verkoper verleent
    hierdoor aan Kringshoppen het onherroepelijk recht om in naam van
    Kringshoppen en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te
    oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
  3. De
    Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane
    betalingen te accepteren. De Verkoper zal in dat geval het ontvangen
    bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling
    uitsluitend aan Kringshoppen kan plaatsvinden. De Verkoper accepteert
    hierdoor dat een betaling door een Klant aan Kringshoppen de Klant
    bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Verkoper.
  4. De
    Totaalprijs van ieder Artikel dat door Verkoper wordt aangeboden op het
    Platform, dient gelijk te zijn aan de Totaalprijs waarvoor Verkoper het
    desbetreffende Artikel op haar eigen website aanbiedt. Deze voorwaarde
    wordt aan de Verkoper opgelegd om te voorkomen dat enkel wordt ‘meegelift’
    met het potentiële bereik van het Platform met als doel te proberen de
    verkoop (tegen een lagere Totaalprijs) op de eigen website te sluiten,
    zodat Kringshoppen de kwaliteit, innovatie en voortbestaan van het
    Platform in stand kan houden.
  5. Indien
    een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene
    voorwaarden wordt ontbonden, dan zal Kringshoppen de betaling rechtstreeks
    aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene
    voorwaarden. In het geval de Verkoper de betaling van deze
    Koopovereenkomst al van Kringshoppen heeft ontvangen dan is Kringshoppen
    gerechtigd dit bedrag op Verkoper te verhalen. Wordt een Koopovereenkomst
    na de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden ontbonden, dan dient de
    Klant zich rechtstreeks tot de Verkoper te wenden teneinde een betaling
    geretourneerd te krijgen. Kringshoppen is hierin geen partij en is niet
    betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde
    bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. Kringshoppen is niet
    gehouden enig bedrag, aan de Verkoper te vergoeden vanwege een
    Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en Kringshoppen is
    gerechtigd de commissie te behouden.
  6. De
    Verkoper ontvangt bij een Reservering (ophalen- en betalen in de winkel) voor
    de 15e van de maand, tenzij de Koopovereenkomst binnen de
    termijn als genoemd in de algemene voorwaarden, door een Klant wordt
    ontbonden, een factuur opgestuurd van de achteraf betaalde artikelen door
    Koper waarvan de afgesproken commissie overgemaakt dient te worden.

 

Artikel 7 – Diensten Kringshoppen

  1. De
    Verkoper kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag
    door Kringshoppen onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de
    schade van de Verkoper in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet
    nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van Kringshoppen of een
    Verkoper ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de
    garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de Verkoper
    in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de Verkoper niet in
    aanmerking komt voor de garantieregeling accepteert de Verkoper het
    betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele
    garantieregeling wordt gedekt en is Kringshoppen jegens de Verkoper nimmer
    aansprakelijk voor betaling daarvan.
  2. De
    door Kringshoppen ontvangen betalingen worden door Kringshoppen, na aftrek
    van de Vergoeding zoals bepaald in de Gebruikersvoorwaarden en eventuele
    verrekening(en) van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Verkoper
    opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door Kringshoppen
    in beginsel eenmaal per kalendermaand. Kringshoppen maakt voor deze
    betalingen een factuur op. Kringshoppen is gerechtigd om de uitbetaling
    aan de Verkoper uit te stellen indien dit naar oordeel van Kringshoppen
    noodzakelijk is om haar Platform, Klanten, derden of goede naam te
    beschermen, dan wel indien een vermoeden bestaat dat de Verkoper in strijd
    met deze voorwaarden handelt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot,
    de situatie waarbij er aanwijzingen zijn dat bestelde en betaalde Artikelen
    niet aan Klanten geleverd zullen worden door schaarste dan wel frauduleus
    handelen.
  3. Alle
    conform de Gebruikersvoorwaarden van Verkoper te ontvangen bedragen zijn
    onmiddellijk opeisbaar. Kringshoppen is gerechtigd om alle conform de Gebruikersvoorwaarden
    van Verkoper te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde
    van enige andere overeenkomst gesloten met de Verkoper, te verrekenen met
    de eerst volgende uitbetaling van de door Kringshoppen ontvangen
    betalingen. Kringshoppen kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een
    factuur te sturen die de Verkoper binnen de op de factuur vermelde termijn
    moet voldoen. Wanneer Kringshoppen besluit niet te verrekenen kan zij de
    betaling opschorten, zolang de Verkoper op grond van de Gebruikersvoorwaarden
    dan wel uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met
    Kringshoppen, bedragen aan Kringshoppen verschuldigd is.

 

Artikel 9 – Gebruik Content

  1. De
    Verkoper garandeert dat:

    1. de
      Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen,
      “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
    2. de
      Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
    3. de
      afbeeldingen, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of
      bedrijfslogo’s bevatten;
    4. de
      verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van
      derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele
      eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
    5. de
      door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is
      gesteld.
  2. De
    Verkoper verleent hierbij aan Kringshoppen een niet- exclusieve,
    overdraagbare licentie om de van Verkoper verkregen (product) informatie
    onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en
    openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de
    toekomst. De Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie
    (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
  3. Kringshoppen
    is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product)informatie te
    verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
  4. Kringshoppen
    is niet verplicht gebruik te maken van door Verkoper aangeleverde
    (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het
    Platform.
  5. De
    Verkoper dient de (product) informatie aan Kringshoppen aan te leveren
    volgens de voorwaarden.
  6. De
    Verkoper vrijwaart Kringshoppen volledig voor alle schade en/of kosten van
    wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of
    meerdere verplichtingen van dit artikel 9.

 

 

Artikel 10 – Data

  1. Door
    het openen van een Verkoopaccount en het accepteren van de
    Gebruikersvoorwaarden (zie art. 2.2.), krijgt Kringshoppen toegang tot de
    ingevulde bedrijfsgegevens van de Verkoper. Kringshoppen heeft daarbij
    inzicht in de offer data, inclusief product data. Hierin staan de
    productcategorie, de verkoopprijs en de productinformatie beschreven. Als
    de Verkoper Artikelen verkocht heeft, krijgt Kringshoppen ook inzicht in
    de order data (zoals omzet inclusief- en exclusief BTW, afzet, naam, adres
    en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”), performance data (zoals
    retouren en annuleringen) en klantcase data (zoals klantnummer en
    categorie klantvraag). Kringshoppen heeft tevens inzicht in de gegevens
    van alle Verkopers op het Platform. Deze informatie wordt gebruikt om de
    grootte van het Platform in beeld te brengen.
  2. De
    Verkoper heeft inzicht in zijn eigen data die door hem is gegenereerd,
    waaronder offer data, product data, order data, performance data en
    klantzaken data. Kringshoppen heeft toegang tot alle door Verkopers
    verstrekte data (zie lid 1). De Verkopers hebben alleen toegang tot data
    die door hen zelf is verstrekt of door verkoop van hun Artikelen is
    gegenereerd. Zij hebben geen toegang tot data van andere Verkopers,
    omwille van privacy, bedrijfsvertrouwelijke en mededingingsrechtelijke
    redenen.
  3. Enkele
    gegevens die door Kringshoppen op het Platform worden gegenereerd, worden
    aan derden verstrekt om hen de mogelijkheid te geven de online
    verkoopmarkt in kaart te brengen. Het betreft niet naar individuele
    Verkopers te herleiden informatie over (gedeeltes van) de online
    verkoopmarkt. De data die met derden wordt gedeeld, zijn beperkt tot
    omzet- en afzetcijfers over een geselecteerde periode. Kringshoppen
    verstrekt deze informatie op basis van een wettelijke verplichting of
    vanuit commerciële overwegingen.

 

 

Artikel 11 – Privacy

  1. Kringshoppen
    verstrekt aan de Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de
    Klanten (hierna: “Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens
    noodzakelijk zijn voor de Verkoper om uitvoering te geven aan de
    Koopovereenkomst, waaronder begrepen de Klant hiervoor zijn toestemming
    heeft gegeven. Het betreft in ieder geval de NAW gegevens en het
    telefoonnummer.
  2. De
    Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband
    met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen
    voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer
    commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Verkoper zal de Klantgegevens
    enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar
    gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor
    genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging
    van het Verkoopaccount is de Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens
    commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde
    in dit artikel is de Verkoper aansprakelijk voor alle door Kringshoppen
    geleden schade.
  3. De
    Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle
    toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de
    Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  4. Kringshoppen
    staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde)
    (persoons)gegevens.

 

 

Artikel 13 – Garanties en verplichtingen

  1. De
    Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is de
    Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen
    die zij hierbij verleent.
  2. De
    Verkoper garandeert dat:

    • uitsluitend
      Artikelen worden aangeboden die bij de Verkoper op voorraad liggen;
    • alleen
      Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door
      Kringshoppen zijn opengesteld;
    • de
      door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het
      aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet-
      of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te
      bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen
      steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen
      betreft;
    • het
      aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
    • de
      Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
    • de
      door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product)
      informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt
      tot, rechten van intellectuele eigendom);
    • het
      handelen van de Verkoper en/of Artikelen van de Verkoper de reputatie
      en/of het imago van Kringshoppen of de Omgeving niet zullen schaden;
    • door
      haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden kopen
      bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
    • zij
      te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en
      instructies van Kringshoppen ter zake van de installatie en het gebruik
      van het Platform.
  3. De
    Verkoper zal Kringshoppen vrijwaren tegen alle schade van claims tegen
    Kringshoppen als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit
    artikel.
  4. Het
    is de Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de
    levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële
    uitingen bij de Klanten te bezorgen.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

  1. Kringshoppen
    verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en
    woordmerk van de Verkoper te gebruiken zolang de Verkoper Artikelen
    aanbiedt op het Platform alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in
    alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
  2. De
    Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de
    Omgeving, de vormgeving en alle Kringshoppen Merken en logo’s eigendom
    zijn en blijven van Kringshoppen en op geen enkele wijze door de Verkoper
    zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kringshoppen mogen
    worden gebruikt. De Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten
    en alle overige rechten van exclusieve aard van Kringshoppen en derden
    volledig respecteren.
  3. De
    Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of
    domeinnaamregistratie bevattende het element “Kringshoppen”
    en/of “Kringshoppen.nl” of een daarop lijkend element of logo
    deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van Kringshoppen‘s Merken
    en/of logo’s door de Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring
    te worden verkregen van Kringshoppen.

 

 

Artikel 15 – Beperking, schorsing en
beëindiging Verkopersschap

  1. Kringshoppen
    is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden, een Verkoper
    geen Verkoopaccount te verlenen en/of aanvullende eisen te stellen voor
    het verlenen van een Verkoopaccount.
  2. Een
    reeds aangemaakt Verkoopaccount kan door Kringshoppen te allen tijde,
    onder opgaaf van reden, worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd. Dit
    zal bijvoorbeeld het geval zijn als Kringshoppen vermoedt dat in strijd
    wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er
    sprake is van fraude, de Verkoper facturen van Kringshoppen onbetaald
    laat, er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van
    Kringshoppen of derden, het gebruik van het Verkoopaccount de goede
    werking van de Omgeving van Kringshoppen verstoort of naar oordeel van
    Kringshoppen schadelijk kan zijn voor de goede naam van Kringshoppen of
    derden.
  3. In
    het geval Kringshoppen overgaat tot beëindiging van een Verkoopaccount,
    neemt Kringshoppen een opzegtermijn van 30 dagen in acht, met uitzondering
    van de situaties als beschreven in lid 4 van dit artikel.
  4. Kringshoppen
    is gerechtigd om het Verkoopaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen
    in het geval i) dwingend nationaal recht anders bepaalt, ii) Kringshoppen
    op grond nationale wetgevingsbepalingen een recht van beëindiging om een
    dwingende reden uitoefent en iii) de Verkoper zich herhaaldelijk niet
    houdt aan redelijke servicenormen of aan de Gebruikersvoorwaarden. Het
    overtreden van de Gebruikersvoorwaarden kan leiden tot sluiting van
    het Verkoopaccount.
  5. Kringshoppen
    is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het
    Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.
  6. De
    Verkoper kan het Verkoopaccount op ieder gewenst moment laten sluiten door
    30 dagen voor de gewenste beëindigingsdatum een e-mail te sturen aan
    Kringshoppen (e-mailadres: info@kringshoppen).

 

 

Artikel 16 – Gevolgen beëindiging Zakelijk
Verkopersschap

  1. Indien
    het Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

    1. wordt
      het Verkoopaccount geblokkeerd;
    2. is
      de Verkoper niet langer gerechtigd om de Artikelen en de Kringshoppen
      merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
  2. De
    Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Kringshoppen in
    verband met de beëindiging van het Verkopersschap door Kringshoppen en de
    Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
  3. De
    gegevens/data die Kringshoppen van de Verkoper ontvangen, blijven te allen
    tijde in bezit van Kringshoppen, ongeacht of het Verkoopaccount nog actief
    is of inactief is/beëindigd is.

 

 

 

 

Artikel 17 – Gedifferentieerde behandeling

  1. Kringshoppen
    streeft ernaar om zo veel mogelijk functionaliteiten van het Platform
    beschikbaar te stellen of bruikbaar te maken voor zowel Kringshoppen als
    voor alle Verkopers.
  2. Op
    dit moment bestaat er een gedifferentieerde behandeling van Kringshoppen
    enerzijds en de Verkopers anderzijds op de volgende gebieden:

    •  Versturen
      en bezorgen: Klanten van Verkopers kunnen (nog) geen gebruik maken van Kringshoppen
      afhaalpunten bij Delhaize en van rechtstreeks versturen naar een
      afhaalpunt van PostNL. Ook zijn sommige bezorgopties nog niet beschikbaar.
      Klanten van Verkopers kunnen hun bestelde Artikelen niet laten inpakken
      in cadeauverpakking. De reden hiervoor is enerzijds dat veel Verkopers
      deze mogelijkheden zelf nog niet kunnen aanbieden en anderzijds dat het
      ontwikkelen van deze mogelijkheden op het Platform meer vraagt dan de
      beschikbare IT-capaciteit toelaat.
    • Prijzen,
      aanbiedingen en kortingen: Verkopers bepalen in alle gevallen zelf hun
      verkoopprijs op het Platform en hebben de mogelijkheid om kortingen te
      geven en aanbiedingen te doen. Voor de uitlichting hiervan op het
      Platform (in bv. retailcampagnes en promoties) gelden (nog) technische
      beperkingen.
    • Assortiment
      indelen, uitlichten en promoten. Hieronder wordt onder andere verstaan:
      het maken en cureren van productlijsten, doen van aanbevelingen voor
      upsell en cross-sell, het aanpassen van schapindelingen of verfijningen.
      Hiervoor ontbreekt op dit moment de tooling voor Verkopers, omdat het
      ontwikkelen van deze mogelijkheden op het Platform meer vraagt dan de
      beschikbare IT-capaciteit toelaat. Het is de Verkoper niet toegestaan om
      i) folders of samples met een bestelling mee te sturen of ii) om
      Klantgegevens commercieel te exploiteren of te gebruiken om te voorkomen
      dat Verkopers enkel “meeliften” op het bereik van het Platform en
      potentiële Klanten naar de eigen website te leiden.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

  1. De
    Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik
    van het Verkoopaccount.
  2. De
    Verkoper vrijwaart Kringshoppen volledig voor alle schade en/of kosten van
    wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of
    meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
  3. De
    Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al
    de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene
    Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart
    Kringshoppen voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
  4. Tenzij
    er sprake is van opzet en/of grove schuld van Kringshoppen, is
    Kringshoppen op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten
    van wat voor aard dan ook van de –Verkoper in verband met het gebruik van
    het Platform, het Verkoopaccount en/of de Artikelen, zoals – maar niet
    beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk
    functioneren van het Platform, technische storingen, etc.
  5. Ingeval
    de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 18 lid 4 van
    de Gebruikersvoorwaarden door een daartoe bevoegde rechter geheel of
    gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen
    hierbij reeds nu overeen dat Kringshoppen in dat geval alleen
    aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte
    schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten).

 

 

Artikel 19 – Intern klachtenafhandelingssysteem

  1. Indien
    de Verkoper niet tevreden is met de manier waarop Kringshoppen haar
    diensten uitvoert, kan de Verkoper kosteloos een klacht indienen bij
    Kringshoppen door een e-mail te verzenden aan het emailadres
    info@kringshoppen.nl.
  2. Binnen
    een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de klacht, zoals bedoeld in
    lid 1, zal een daartoe aangewezen medewerker van Kringshoppen telefonisch
    of schriftelijk contact met de Verkoper opnemen om de klacht te bespreken
    en een oplossing (proberen) te bewerkstelligen.

Artikel 20 – Diversen

  1. De
    Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van
    Kringshoppen en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of
    verplichtingen aangaan voor of namens Kringshoppen. De Verkoper vrijwaart
    Kringshoppen volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan
    ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
  2. De
    Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Verkopersschap
    over te dragen aan een derde, tenzij Kringshoppen hier voorafgaand haar
    schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
  3. Kringshoppen
    is te allen tijde gerechtigd om de Gebruikersvoorwaarden te
    veranderen. Kringshoppen informeert Verkopers 15 dagen, of zoveel langer
    als Kringshoppen redelijk acht voor de Verkoper om technische en
    commercieel aanpassingen door te voeren, voorafgaand aan de
    inwerkingtreding van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Gedurende deze
    termijn kan de Verkoper zijn Verkoopaccount als gevolg van de
    (voorgestelde) wijzigingen beëindigen, door een email te sturen aan
    info@kringshoppen.nl. De wijzigingen worden niet eerder van kracht dan na
    het verstrijken van bovengenoemde termijn. Indien een Verkoper na
    kennisgeving van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden gebruik blijft maken
    van zijn Verkoopaccount, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de
    gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en daarmee vervalt zijn
    opzegmogelijkheid. Het is daarom raadzaam om de
    Gebruikersvoorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt
    van het Verkoopaccount.
  4. De
    opzeggingsstermijn van minimaal 15 dagen (zie lid 3) geldt niet als
    Kringshoppen de Gebruikersvoorwaarden wijzigt i) op basis van een
    wettelijke verplichting of ii) om een onvoorzien dreigend gevaar te
    ondervangen in verband met bescherming tegen fraude, malware, spam,
    privacy inbreuken en misbruik van persoonsgegevens of in risico’s in
    verband met cyberbeveiliging. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn dan
    onmiddellijk na kennisgeving en publicatie van kracht.
  5. Indien
    enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden in strijd mocht zijn met
    toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in
    overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk
    met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

De Verkoper
stemt er mee in dat Kringshoppen haar van tijd tot tijd per e-mail informeert
op het bij Kringshoppen bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden
van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking
en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het
Verkoopaccount.

 
 

Algemene verkoopvoorwaarden zakelijk verkopen via Kringshoppen

 

Artikel 1 – Definities

In
deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanvullende overeenkomst: een
    overeenkomst waarbij de Koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft
    in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
    en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij
    op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;
  2. Bedenktijd: de termijn
    waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Kringshoppen:
    de vennootschap onder firma Kringshoppen, gevestigd te Breda, de aanbieder
    van het Platform;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Digitale inhoud: gegevens
    die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. Duurovereenkomst: een
    Overeenkomst op afstand die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
    diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzame gegevensdrager: elk
    hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper of Ondernemer in
    staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan
    op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode
    die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
    ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht: de
    mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de
    overeenkomst op afstand;
  9. Koper: de natuurlijke
    of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de
    Ondernemer.
  10. Ondernemer: de rechtspersoon
    die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
    Kopers aanbiedt via het Platform;
  11. Overeenkomst op afstand: een
    overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Koper wordt gesloten in het
    kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
    digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
    overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
    technieken voor communicatie op afstand;
  12.  voor herroeping: het in
    Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese  voor herroeping;
  13. Platform: het platform van
    Kringshoppen waarop Ondernemer zijn producten aanbiedt aan Kopers;
  14. Techniek voor communicatie op afstand: middel
    dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
    Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
    samengekomen.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze
    algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer
    op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Overeenkomst
    op afstand tussen Ondernemer en Koper.
  2. De
    tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de
    Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
    Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
    gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
    Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
    algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
    dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze
    kosteloos zullen worden toegezonden.
  3. Voor
    het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-
    of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van
    overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van
    tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling
    die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

  1. Indien
    een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
    geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het
    aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
    producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
    gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper
    mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn
    deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
    en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
    aanbod binden de Ondernemer niet.
  3. Elk
    aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de
    rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
    verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

  1. De
    overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand
    op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen
    aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien
    de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs
    elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden
    bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan
    de Koper de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien
    de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende
    technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
    elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web
    omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer
    daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Koper
    dient de koopprijs te betalen aan Kringshoppen, via een van de door
    Kringshoppen aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan Kringshoppen
    wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.
  5. Kringshoppen
    zal zich namens de Ondernemer – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
    stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede
    van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
    aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van
    dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is
    hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
    de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  6. De
    Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of digitale inhoud
    aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat
    deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op
    een duurzame gegevensdrager, meesturen:

    1. de
      voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht
      gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten
      zijn van het herroepingsrecht;
    2. de
      informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    3. de
      prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of digitale
      inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze
      van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
    4. de
      vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
      duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
    5. indien
      de Koper een herroepingsrecht heeft, het 
      voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

  1. De
    Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
    gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
    De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze
    niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De
    in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een
    vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
    product heeft ontvangen, of:

    1. als
      de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten bij de Ondernemer
      heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde,
      het laatste product van de Ondernemer heeft ontvangen. Kringshoppen mag
      namens de Ondernemer, mits de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces
      op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere
      producten met een verschillende levertijd weigeren.
    2. als
      de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
      onderdelen afkomstig van de Ondernemer: de dag waarop de Koper, of een
      door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
      van de Ondernemer heeft ontvangen;
    3. bij
      overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
      bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen
      derde, het eerste product van de Ondernemer heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De
    Koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
    digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14
    dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper
    vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
    reden(en) verplichten.
  2. De
    in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten
    van de overeenkomst.


Verlengde bedenktijd voor
producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

  1. Indien
    de Ondernemer de Koper de wettelijk verplichte informatie over het
    herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf
    maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige
    leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  2. Indien
    de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper
    heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
    oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag
    waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens
    de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de
    verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate
    die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast
    te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts
    mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De
    Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
    het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
    dan toegestaan in lid 1.
  3. De
    Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
    Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle
    wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten
daarvan

  1. Als
    de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
    bedenktermijn door middel van het 
    voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
    Ondernemer.
  2. Zo
    snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
    bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit
    aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer
    heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de
    terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
    voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De
    Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
    redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de
    door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het
    risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
    herroepingsrecht ligt bij de Koper.
  5. De
    Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
    Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen
    of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de
    kosten voor terugzending niet te dragen.
  6. Indien
    de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
    verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit
    die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
    bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
    ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van
    de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van
    herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  7. De
    consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de
    levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop
    zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
    stadsverwarming, indien:

    1. de
      ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
      herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het  voor herroeping niet heeft verstrekt,
      of;
    2. de
      consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de
      dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming
      tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  8. De
    Koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van
    niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

    1. hij
      voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met
      het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de
      bedenktijd;
    2. hij
      niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van
      zijn toestemming; of
    3. de
      Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Koper te bevestigen.
  9. Als
    de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
    overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

  1. Als
    de Ondernemer de melding van herroeping door de Koper op elektronische
    wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een
    ontvangstbevestiging verzonden.
  2. De
    Ondernemer dient Kringshoppen op de hoogte te stellen bij herroeping, of
    elke ander vorm van annulering. De Ondernemer vergoedt de Koper, al dan
    niet ook voor de leveringskosten voor het geretourneerde product, naar
    gelang de voorwaarden van de Ondernemer. Onverwijld doch binnen 14 dagen
    volgend op de dag waarop de Koper aan de Ondernemer de herroeping meldt.
    Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag
    Kringshoppen wachten met terugbetalen tot de Ondernemer het product heeft
    ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft
    teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. Kringshoppen
    gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft
    gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling
    is kosteloos voor de Koper.
  4. Als
    de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
    goedkoopste standaardlevering, hoeft Kringshoppen de bijkomende kosten
    voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De Ondernemer kan de
navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  1. Producten
    of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
    financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich
    binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Overeenkomsten
    die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
    wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
    diensten door de Ondernemer worden aangeboden aan de Koper die persoonlijk
    aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de
    veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle
    bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te
    nemen;
  3. Dienstenovereenkomsten,
    na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

    1. de
      uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
      Koper; en
    2. de
      Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
      Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  4. Dienstenovereenkomsten
    voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
    bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
    woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  5. Overeenkomsten
    met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
    bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  6. Volgens
    specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet
    geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
    individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een
    specifieke persoon bestemd zijn;
  7. Producten
    die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  8. Verzegelde
    producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
    geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na
    levering is verbroken;
  9. Producten
    die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
    producten;
  10. Alcoholische
    dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
    overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30
    dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen
    van de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
  11. Verzegelde
    audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
    levering is verbroken;
  12. Kranten,
    tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  13. De
    levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar
    alleen als:

    1. de
      uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
      Koper; en
    2. de
      Koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

  1. Gedurende
    de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
    aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
    prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In
    afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten
    waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt
    en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
    aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
    vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen
    binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
    toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
    bepalingen.
  4. Prijsverhogingen
    vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
    toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

    1. deze
      het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
    2. de
      Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
      dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De
    in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
    btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

  1. De
    Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
    overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
    eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
    totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
    overheidsvoorschriften.
  2. Een
    door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
    verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
    vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de
    Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de
    nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder
    extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens
    toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde
    rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk
    verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel
    van de overeenkomst.

 

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

  1. De
    Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het
    in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en
    bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als
    plaats van levering geldt het adres dat de Koper via het Platform aan de
    Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met
    inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
    voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met
    bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
    leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
    ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
    worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij
    de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het
    recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
    schadevergoeding.
  4. Na
    ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer ervoor zorgen dat het
    bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld door Kringshoppen wordt
    terugbetaald.
  5. Het
    risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
    Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf
    aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
    uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

  1. De
    Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
    strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
    begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
    daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
    hoogste één maand.
  2. De
    Koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
    strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
    begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
    opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
    een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De Koper kan de
in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

    1. te
      allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
      tijdstip of in een bepaalde periode;
    2. tenminste
      opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
    3. altijd
      opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft
      bedongen.


Verlenging:

  1. Een
    overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
    geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
    diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
    bepaalde duur.
  2. In
    afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd
    is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
    weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde
    duur van maximaal drie maanden, als de Koper deze verlengde overeenkomst
    tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
    ten hoogste één maand.
  3. Een
    overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
    geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
    onbepaalde duur worden verlengd als de Koper te allen tijde mag opzeggen
    met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten
    hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
    maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
    weekbladen en tijdschriften.
  4. Een
    overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
    van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
    kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
    automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur:

  1. Als
    een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Koper na een
    jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
    één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
    opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

  1. Voor
    zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
    voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden
    voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het
    ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
    overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
    vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
    overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Wanneer
    vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden
    aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
    alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De
    Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
    betaalgegevens onverwijld aan Kringshoppen te melden.
  4. Indien
    de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
    nadat hij door Kringshoppen is gewezen op de te late betaling en
    Kringshoppen de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan
    zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling
    binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
    wettelijke rente verschuldigd en is Kringshoppen gerechtigd de door hem
    gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
    incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €
    2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
    5.000,= met een minimum van € 40,=. Kringshoppen kan ten voordele van de
    Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  5. De
    Verkoper ontvangt bij een Reservering (ophalen- en betalen in de winkel) op
    of voor de 15e van de volgende maand, tenzij de
    Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden,
    door een Klant wordt ontbonden, een factuur opgestuurd van de achteraf
    betaalde artikelen door Koper waarvan de afgesproken commissie overgemaakt
    dient te worden.

Artikel 16 – Klachtenregeling

  1. De
    Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
    en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten
    over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
    Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven
    worden ingediend bij de Ondernemer.
  3. Bij
    de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
    gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
    voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer
    binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
    een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Geschillen

  1. Op
    overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Koper waarop deze algemene
    voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
    toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van
deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrage.

Hoofdmenu

Trustpilot