Welkom bij www.kringshoppen.nl en hartelijk dank voor uw bezoek.
 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 juli 2020 van toepassing op ieder gebruik van de website www.kringshoppen.nl zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie.  Daarnaast ook voor alle diensten die door Kringshoppen worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Kringshoppen aangaat voor het gebruik van de website en de services.

Door het bezoeken van www.kringshoppen.nl gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Kringshoppen raadt iedereen die de website en zijn diensten gebruikt deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Kringshoppen kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig opnieuw te lezen.

 

Bedrijfsgegevens:

Kringshoppen.nl is het verkoopplatform waar tweedehandswinkels hun tweedehands producten online aanbieden. 
Denk hierbij aan meubilair, antiek, vintage, huishoudelijke apparaten, elektronica, kunst en witgoed. 

Verzendopties verschillen per verkopende winkel. Kijk hiervoor op de desbetreffende pagina van de winkel onder het kopje ‘Verzending en afhalen’
Online aankopen hebben wettelijk 2 weken recht op terugbetaling en retour. 

Adres:
Parallelweg 30
5223 AL
‘s-Hertogenbosch

Contactgegevens:
info@kringshoppen.nl
+31613790011

KvK: 80226973
BTW: NL861595609B01

Voorwaarden kopen bij Verkopers

Artikel 1 –
Definities

 1. Omgeving: Kringshoppen.nl en
  iedere andere door Kringshoppen aangewezen applicatie.
 2. Platform: de omgeving
  waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker
  van de Omgeving.
 4. Verkopers(s): een derde
  partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform
  producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker
  van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het
  Platform.
 6. Koopovereenkomst: de
  overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de
  aanschaf door de Klant van een product bij de Verkopers via het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze
  voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van
  producten bij Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij Verkopers).
 2. Iedere
  Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper,
  wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van
  deze Voorwaarden
  kopen bij Verkopers
  .
 3. Van
  het bepaalde in deze Voorwaarden
  kopen bij Verkopers
   kan slechts schriftelijk worden
  afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht
  blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij Verkopers zijn
  van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden
  aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle
  rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden Kringshoppen kopen bij Verkopers en
  in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kringshoppen worden
  bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Kringshoppen
  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk
  begrepen de Verkopers(s)).
 6. Kringshoppen
  heeft het recht deze Voorwaarden
  kopen bij Verkopers
   van tijd tot tijd te wijzigen. De
  gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site
  zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een
  product zoals aangeboden door een Verkopers, aanvaardt deze daarmee de
  toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij Verkopers. Het
  is daarom raadzaam om deze Voorwaarden
  kopen bij Verkopers
   te raadplegen alvorens een
  bestelling voor een product van een Verkopers wordt geplaatst.

Artikel 3 –
Klantaccount

 1. De
  Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

  1. de
   Klant dient een klantaccount bij Kringshoppen te hebben;
  2. de
   Klant is minimaal 18 jaar oud;
  3. de
   Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Kringshoppen
  is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Verkopers
  niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De
  Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn
  gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Kringshoppen raadt de Klant
  dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord
  zorgvuldig geheim te houden.
 4. De
  Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn
  account.
 5. De
  Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij Verkopers en
  alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De
  Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen
  account.

Artikel 4 –
Aanbod derde partijen

 1. De
  Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkopers
  (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop
  aanbiedt) en dat Kringshoppen geen partij bij deze overeenkomst is en/of
  wordt.
 2. Bij
  vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkopers,
  dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de
  betreffende Verkopers. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen
  beroep kan doen op Kringshoppen en Kringshoppen op geen enkele wijze
  aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele
  ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 –
Bestelling en levering

 1. Een
  Klant kan via het normale bestelproces bij Kringshoppen een bestelling
  plaatsen voor een product dat door een Verkopers wordt aangeboden.
 2. De
  Klant ontvangt van de Verkopers een pakbon.
 3. De
  eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen
  de koper aan de Verkopers ter zake van de betreffende bestelling
  verschuldigd is, heeft voldaan.
 4. Verzend- en afhaaltijden staan vaak gelijk aan de openingstijden van de winkels. Hou deze dus goed in de gaten. Geschatte levertijd: 1 tot 5 werkdagen.

  Artikel 6 –

Vergoeding en betaling

 1. De
  Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkopers
  aangekochte product verschuldigd aan Kringshoppen en is niet van zijn
  betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkopers.
  Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Kringshoppen.
 2. Indien
  de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
  nadat hij door Kringshoppen is gewezen op de te late betaling en Kringshoppen
  de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
  betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen
  deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een
  vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten,
  onverminderd de bevoegdheid van Kringshoppen om de daadwerkelijk gemaakte
  buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het
  is Klant toegestaan Kringshoppen cadeaubonnen en/of kortingcodes in te
  wisselen bij de aanschaf van producten van Verkopers.
 4. Verkopers
  heeft onherroepelijk het recht aan Kringshoppen verleend om in naam van Kringshoppen
  en met uitsluiting van de Verkopers de incassorechten uit te oefenen die
  voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkopers.
 5. Kringshoppen
  zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.
 6. De
  Koper heeft de keuze uit 2 betaalmogelijkheden: Reservering (ophalen- en
  betalen in de winkel) en Afrekenen (direct betalen en afhalen en/of
  verzonden krijgen).

Artikel 7 –
Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Verkopers(s) zijnde een
rechtspersoon

 1. Indien
  een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Verkopers zijnde
  een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:

  • verplicht
   de Klant zich de Algemene
   verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Kringshoppen
   van
   de desbetreffende Verkopers(s) waarvan hij een of meerdere producten via
   het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  • Zal
   een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming
   met het bepaalde in de Algemene
   verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Kringshoppen
    van
   de desbetreffende Verkopers;
  • Is
   de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Verkopers in
   haar Algemene
   verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Kringshoppen
    gestelde
   termijn te retourneren (‘herroepingsrecht’), met in achtneming van het
   gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de
   voorwaarden zoals deze in de desbetreffende Algemene verkoopvoorwaarden
   zakelijke verkopen via Kringshoppen
   van Verkopers zijn
   opgenomen.
 2. Ter
  bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Kringshoppen,
  voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te
  stellen door een bericht te sturen naar het mailadres van de betreffende
  Verkoper. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant
  de retourzending heeft gemeld bij de Verkoper, aan de betreffende Verkopers
  te retourneren.
 3. Indien
  de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Kringshoppen dit bedrag zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping,
  terugbetalen. Tenzij de Verkopers aanbiedt het product zelf af te halen
  mag Kringshoppen wachten met terugbetalen tot de Verkopers het product
  heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft
  teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Indien
  een Verkopers, zijnde een rechtspersoon een bestelling drie (3) dagen na
  de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal Kringshoppen de Klant
  laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Kringshoppen
  ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 –
Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant
  zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis
  kan nemen van door Kringshoppen en/of de Verkopers aan Klant verzonden
  informatie.
 2. Kringshoppen
  is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van
  informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de
  informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant
  verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn
  NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkopers worden
  verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de
  Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft
  gegeven. Verkopers is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de
  gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het
  afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer
  de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

Artikel 9 –
Diversen

 1. Kringshoppen
  is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in
  te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de
  mogelijkheid om via Kringshoppen artikelen van Verkopers te bestellen, te
  ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een
  Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Kringshoppen.
 2. Wanneer
  door Kringshoppen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
  afwijkingen van de Voorwaarden
  kopen bij Verkopers
   zijn toegestaan, laat dat
  onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij Verkopers te
  eisen.
   De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op
  grond van het feit dat Kringshoppen de Voorwaarden kopen bij Verkopers op
  enig moment soepel toepast.
 3. Indien
  een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen bij Verkopers of
  van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
  rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal
  deze worden vervangen door een door Kringshoppen vast te stellen nieuwe
  rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van
  de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Kringshoppen
  is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het
  aanbod van Verkopers op de Kringshoppen website niet langer ter
  beschikking te stellen.

Artikel 10 –
Toepasselijk recht

 1. Op
  de Voorwaarden
  kopen bij Verkopers
  , het (ver)kopen van artikelen door Verkopers
  via de Kringshoppen website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Verkopers
  is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen
  partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

 

Gebruiksvoorwaarden Verkopen via Kringshoppen

 

Artikel 1:
Definities 

1.         
Kringshoppen: vennootschap onder
firma, gevestigd te (4818 SM) Breda, Wilhelminapark 38a. Opererend in
Nederland onder BTW nummer:  Kamer van
Koophandel 80226973

2.         
Omgeving: Kringshoppen.nl, en
iedere andere door Kringshoppen aangewezen applicatie.

3.         
Platform: de omgeving waarop
derde partijen hun producten, vallend binnen door Kringshoppen aangewezen
productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.

4.         
Gebruiker: iedere gebruiker van
de Omgeving

5.         
Gebruiksvoorwaarden: gebruiksvoorwaarden van
Kringshoppen

6.         
Verkoper(s): iedere rechtspersoon
die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een
BTW-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze
Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard en door Kringshoppen als verkopende partij
is geaccepteerd.

7.         
Verkoopaccount: het door de Verkoper aangemaakte en
geverifieerde account

8.         
Artikelen: alle producten
waarvan Kringshoppen kenbaar heeft gemaakt dat deze door de Verkoper mogen
worden aangeboden.

9.         
Klant: een Gebruiker van de
Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.

10.       
Koopovereenkomst: de overeenkomst die
tot stand komt tussen de Verkoper en een Koper vanwege aanschaf door de Koper
van een Artikel bij de Verkoper via Kringshoppen.  

11.       
Content: (een deel van) de
specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen
door Kringshoppen te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder
meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die Kringshoppen ten
behoeve van de Verkopers ter beschikking stelt.

12.       
Totaalprijs: prijs inclusief BTW,
verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere
voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in
rekening worden gebracht.

13.       
Vergoeding: de door Kringshoppen aan de Verkoper in rekening gebrachte
commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste component.

14.       
Verkoopprijs: Verkoopprijs:
prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage
en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief BTW en inclusief
de servicebijdrage.

 

 

 

 

Artikel 2: Verkoopaccount

1.     Iedere Verkoper
dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en
verkopen op het Platform.

2.     Aanmelding als
Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruiksvoorwaarden en van de verplichting
de Gebruiksvoorwaarden na te leven.

 1. Om als Verkoper te kunnen
  handelen dient de Verkoper:

  1. te
   beschikken over een BTW-nummer;
  2. te
   beschikken over een account bij Kringshoppen;
  3. een
   Verkoopaccount toegeëigend gekregen door Kringshoppen;
  4. te
   bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
  5. te
   beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
  6. te
   beschikken over een Nederlands postadres.
 2. De Verkoper is vanaf het
  aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het
  Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Verkoper is te allen
  tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het
  Verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot
  het Verkoopaccount. Kringshoppen is te allen tijde bevoegd om haar
  moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Verkoper op
  te schorten met inachtneming van het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden.
 4. Indien de Verkoper niet
  voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Kringshoppen, al dan niet
  uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is Kringshoppen gerechtigd het
  gebruik van het Verkoopaccount door de Verkoper op te schorten, totdat aan
  hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. De Verkoper is
  verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

Artikel 3 – Aanbod

 1. De
  Verkoper mag uitsluitend tweedehands artikelen aanbieden. De Artikelen
  dienen te voldoen aan de voorwaarden.
 2. Kringshoppen
  is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of
  subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het
  Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks
  mogelijk wordt. Tevens is Kringshoppen gerechtigd om productcategorieën
  en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder
  dat de Verkoper enig recht geldend kan maken op Kringshoppen als gevolg
  daarvan. Kringshoppen behoudt zich het recht voor om, onder opgave van
  redenen, bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of
  subcategorieën.
 3. De
  productcategorieën en/of subcategorieën die door Kringshoppen zijn en/of
  worden opengesteld zijn opgenomen op de Website voor Verkopers welke
  Website, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door Kringshoppen
  van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.
 4. Het
  staat Kringshoppen vrij om, onder opgave van redenen, de Verkoper niet
  langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De
  Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke
  ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Kringshoppen. Mocht het
  Artikel desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is Kringshoppen
  gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 5. Kringshoppen
  is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Verkoper vermelde
  informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen
  of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van
  Kringshoppen niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze
  voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Kringshoppen schadelijk kan
  zijn voor de goede naam van Kringshoppen, het Platform of derden.
 6. De
  Verkoper zal kosteloos retourneren aanbieden aan Klanten en nimmer
  retourkosten afzonderlijk in rekening brengen.

 

 Artikel 4 – Bestelling en levering

 1. Een
  Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Kringshoppen een bestelling
  plaatsen voor een door de Verkoper aangeboden Artikel.
 2. Een
  bestelling voor een door de Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens
  worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden.
 3. De
  Verkoper garandeert dat alle leveringen aan de Klant vanuit de Europese
  Unie worden verstuurd. De Verkoper erkent dat leveringen van Artikelen aan
  de Klant van buiten de Europese Unie niet zijn toegestaan.

 

Artikel 5 – Klantrelatie

 1. Indien
  een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Verkoper
  aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper
  en de Klant. De Verkoper is verplicht jegens de Klant de algemene
  voorwaarden te hanteren en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit
  maken.
 2. De
  Verkoper erkent dat Kringshoppen geen partij bij deze Koopovereenkomst is
  en/of wordt. Klanten zullen echter de voorwaarden moeten accepteren
  alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst
  met de Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen Kringshoppen
  en de Klant en zien op de door Kringshoppen te leveren dienst, zijnde het
  Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. Kringshoppen is
  gerechtigd de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
 3. De
  Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de
  juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Verkoper erkent dat in
  overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de
  Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden
  tot Kringshoppen. De Verkoper zal Kringshoppen vrijwaren tegen enige claim
  die een Klant instelt jegens Kringshoppen, als gevolg van of samenhangend
  met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 4. De
  Verkoper erkent dat Kringshoppen voorwaarden hanteert en dat Kringshoppen
  zich het recht voorbehoudt om het Verkoopaccount te blokkeren indien de
  Verkoper niet aan deze voorwaarden voldoet.
 5. De
  zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice,
  garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en
  risico van de Verkoper.
 6. De
  Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de
  Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing
  zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere
  verkopers (van Kringshoppen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De
  Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een
  Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
 7. Kringshoppen
  stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een
  bevestiging per email. De Verkoper machtigt Kringshoppen hierdoor
  onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Verkoper met de
  Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat Kringshoppen partij wordt
  bij de Koopovereenkomst.

 

 

 

Artikel 6 – Betalingen

 1. De
  Verkoper betaalt aan Kringshoppen per via het Platform verkochte Artikel,
  tenzij de Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene
  voorwaarden, door een Klant wordt ontbonden, een Vergoeding . De hoogte
  van de Vergoeding is voorafgaand besproken en bevestigd door Kringshoppen
  en Verkoper. De Verkoper erkent dat Kringshoppen gerechtigd is twee keer
  per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of
  productcategorie eenzijdig aan te passen. De Verkoper wordt hier uiterlijk
  zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
 2. Kringshoppen
  zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan Kringshoppen betalen.
  Kringshoppen zal de betalingen van de Klanten incasseren. In beginsel
  accepteert Kringshoppen alleen Klanten, die zij ook voor de aanschaf van
  haar eigen Artikelen accepteert en behoudt Kringshoppen zich te allen
  tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Verkoper verleent
  hierdoor aan Kringshoppen het onherroepelijk recht om in naam van
  Kringshoppen en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te
  oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
 3. De
  Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane
  betalingen te accepteren. De Verkoper zal in dat geval het ontvangen
  bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling
  uitsluitend aan Kringshoppen kan plaatsvinden. De Verkoper accepteert
  hierdoor dat een betaling door een Klant aan Kringshoppen de Klant
  bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Verkoper.
 4. De
  Totaalprijs van ieder Artikel dat door Verkoper wordt aangeboden op het
  Platform, dient gelijk te zijn aan de Totaalprijs waarvoor Verkoper het
  desbetreffende Artikel op haar eigen website aanbiedt. Deze voorwaarde
  wordt aan de Verkoper opgelegd om te voorkomen dat enkel wordt ‘meegelift’
  met het potentiële bereik van het Platform met als doel te proberen de
  verkoop (tegen een lagere Totaalprijs) op de eigen website te sluiten,
  zodat Kringshoppen de kwaliteit, innovatie en voortbestaan van het
  Platform in stand kan houden.
 5. Indien
  een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene
  voorwaarden wordt ontbonden, dan zal Kringshoppen de betaling rechtstreeks
  aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene
  voorwaarden. In het geval de Verkoper de betaling van deze
  Koopovereenkomst al van Kringshoppen heeft ontvangen dan is Kringshoppen
  gerechtigd dit bedrag op Verkoper te verhalen. Wordt een Koopovereenkomst
  na de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden ontbonden, dan dient de
  Klant zich rechtstreeks tot de Verkoper te wenden teneinde een betaling
  geretourneerd te krijgen. Kringshoppen is hierin geen partij en is niet
  betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde
  bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. Kringshoppen is niet
  gehouden enig bedrag, aan de Verkoper te vergoeden vanwege een
  Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en Kringshoppen is
  gerechtigd de commissie te behouden.
 6. De
  Verkoper ontvangt bij een Reservering (ophalen- en betalen in de winkel) voor
  de 15e van de maand, tenzij de Koopovereenkomst binnen de
  termijn als genoemd in de algemene voorwaarden, door een Klant wordt
  ontbonden, een factuur opgestuurd van de achteraf betaalde artikelen door
  Koper waarvan de afgesproken commissie overgemaakt dient te worden.

 

Artikel 7 – Diensten Kringshoppen

 1. De
  Verkoper kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag
  door Kringshoppen onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de
  schade van de Verkoper in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet
  nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van Kringshoppen of een
  Verkoper ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de
  garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de Verkoper
  in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de Verkoper niet in
  aanmerking komt voor de garantieregeling accepteert de Verkoper het
  betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele
  garantieregeling wordt gedekt en is Kringshoppen jegens de Verkoper nimmer
  aansprakelijk voor betaling daarvan.
 2. De
  door Kringshoppen ontvangen betalingen worden door Kringshoppen, na aftrek
  van de Vergoeding zoals bepaald in de Gebruikersvoorwaarden en eventuele
  verrekening(en) van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Verkoper
  opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door Kringshoppen
  in beginsel eenmaal per kalendermaand. Kringshoppen maakt voor deze
  betalingen een factuur op. Kringshoppen is gerechtigd om de uitbetaling
  aan de Verkoper uit te stellen indien dit naar oordeel van Kringshoppen
  noodzakelijk is om haar Platform, Klanten, derden of goede naam te
  beschermen, dan wel indien een vermoeden bestaat dat de Verkoper in strijd
  met deze voorwaarden handelt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot,
  de situatie waarbij er aanwijzingen zijn dat bestelde en betaalde Artikelen
  niet aan Klanten geleverd zullen worden door schaarste dan wel frauduleus
  handelen.
 3. Alle
  conform de Gebruikersvoorwaarden van Verkoper te ontvangen bedragen zijn
  onmiddellijk opeisbaar. Kringshoppen is gerechtigd om alle conform de Gebruikersvoorwaarden
  van Verkoper te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde
  van enige andere overeenkomst gesloten met de Verkoper, te verrekenen met
  de eerst volgende uitbetaling van de door Kringshoppen ontvangen
  betalingen. Kringshoppen kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een
  factuur te sturen die de Verkoper binnen de op de factuur vermelde termijn
  moet voldoen. Wanneer Kringshoppen besluit niet te verrekenen kan zij de
  betaling opschorten, zolang de Verkoper op grond van de Gebruikersvoorwaarden
  dan wel uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met
  Kringshoppen, bedragen aan Kringshoppen verschuldigd is.

 

Artikel 9 – Gebruik Content

 1. De
  Verkoper garandeert dat:

  1. de
   Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen,
   “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
  2. de
   Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
  3. de
   afbeeldingen, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of
   bedrijfslogo’s bevatten;
  4. de
   verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van
   derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele
   eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  5. de
   door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is
   gesteld.
 2. De
  Verkoper verleent hierbij aan Kringshoppen een niet- exclusieve,
  overdraagbare licentie om de van Verkoper verkregen (product) informatie
  onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en
  openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de
  toekomst. De Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie
  (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 3. Kringshoppen
  is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product)informatie te
  verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
 4. Kringshoppen
  is niet verplicht gebruik te maken van door Verkoper aangeleverde
  (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het
  Platform.
 5. De
  Verkoper dient de (product) informatie aan Kringshoppen aan te leveren
  volgens de voorwaarden.
 6. De
  Verkoper vrijwaart Kringshoppen volledig voor alle schade en/of kosten van
  wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of
  meerdere verplichtingen van dit artikel 9.

 

 

Artikel 10 – Data

 1. Door
  het openen van een Verkoopaccount en het accepteren van de
  Gebruikersvoorwaarden (zie art. 2.2.), krijgt Kringshoppen toegang tot de
  ingevulde bedrijfsgegevens van de Verkoper. Kringshoppen heeft daarbij
  inzicht in de offer data, inclusief product data. Hierin staan de
  productcategorie, de verkoopprijs en de productinformatie beschreven. Als
  de Verkoper Artikelen verkocht heeft, krijgt Kringshoppen ook inzicht in
  de order data (zoals omzet inclusief- en exclusief BTW, afzet, naam, adres
  en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”), performance data (zoals
  retouren en annuleringen) en klantcase data (zoals klantnummer en
  categorie klantvraag). Kringshoppen heeft tevens inzicht in de gegevens
  van alle Verkopers op het Platform. Deze informatie wordt gebruikt om de
  grootte van het Platform in beeld te brengen.
 2. De
  Verkoper heeft inzicht in zijn eigen data die door hem is gegenereerd,
  waaronder offer data, product data, order data, performance data en
  klantzaken data. Kringshoppen heeft toegang tot alle door Verkopers
  verstrekte data (zie lid 1). De Verkopers hebben alleen toegang tot data
  die door hen zelf is verstrekt of door verkoop van hun Artikelen is
  gegenereerd. Zij hebben geen toegang tot data van andere Verkopers,
  omwille van privacy, bedrijfsvertrouwelijke en mededingingsrechtelijke
  redenen.
 3. Enkele
  gegevens die door Kringshoppen op het Platform worden gegenereerd, worden
  aan derden verstrekt om hen de mogelijkheid te geven de online
  verkoopmarkt in kaart te brengen. Het betreft niet naar individuele
  Verkopers te herleiden informatie over (gedeeltes van) de online
  verkoopmarkt. De data die met derden wordt gedeeld, zijn beperkt tot
  omzet- en afzetcijfers over een geselecteerde periode. Kringshoppen
  verstrekt deze informatie op basis van een wettelijke verplichting of
  vanuit commerciële overwegingen.

 

 

Artikel 11 – Privacy

 1. Kringshoppen
  verstrekt aan de Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de
  Klanten (hierna: “Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens
  noodzakelijk zijn voor de Verkoper om uitvoering te geven aan de
  Koopovereenkomst, waaronder begrepen de Klant hiervoor zijn toestemming
  heeft gegeven. Het betreft in ieder geval de NAW gegevens en het
  telefoonnummer.
 2. De
  Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband
  met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen
  voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer
  commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Verkoper zal de Klantgegevens
  enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar
  gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor
  genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging
  van het Verkoopaccount is de Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens
  commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde
  in dit artikel is de Verkoper aansprakelijk voor alle door Kringshoppen
  geleden schade.
 3. De
  Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle
  toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de
  Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 4. Kringshoppen
  staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde)
  (persoons)gegevens.

 

 

Artikel 13 – Garanties en verplichtingen

 1. De
  Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is de
  Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen
  die zij hierbij verleent.
 2. De
  Verkoper garandeert dat:

  • uitsluitend
   Artikelen worden aangeboden die bij de Verkoper op voorraad liggen;
  • alleen
   Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door
   Kringshoppen zijn opengesteld;
  • de
   door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het
   aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet-
   of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te
   bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen
   steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen
   betreft;
  • het
   aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
  • de
   Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • de
   door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product)
   informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt
   tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • het
   handelen van de Verkoper en/of Artikelen van de Verkoper de reputatie
   en/of het imago van Kringshoppen of de Omgeving niet zullen schaden;
  • door
   haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden kopen
   bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • zij
   te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en
   instructies van Kringshoppen ter zake van de installatie en het gebruik
   van het Platform.
 3. De
  Verkoper zal Kringshoppen vrijwaren tegen alle schade van claims tegen
  Kringshoppen als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit
  artikel.
 4. Het
  is de Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de
  levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële
  uitingen bij de Klanten te bezorgen.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Kringshoppen
  verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en
  woordmerk van de Verkoper te gebruiken zolang de Verkoper Artikelen
  aanbiedt op het Platform alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in
  alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 2. De
  Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de
  Omgeving, de vormgeving en alle Kringshoppen Merken en logo’s eigendom
  zijn en blijven van Kringshoppen en op geen enkele wijze door de Verkoper
  zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kringshoppen mogen
  worden gebruikt. De Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten
  en alle overige rechten van exclusieve aard van Kringshoppen en derden
  volledig respecteren.
 3. De
  Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of
  domeinnaamregistratie bevattende het element “Kringshoppen”
  en/of “Kringshoppen.nl” of een daarop lijkend element of logo
  deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van Kringshoppen‘s Merken
  en/of logo’s door de Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring
  te worden verkregen van Kringshoppen.

 

 

Artikel 15 – Beperking, schorsing en
beëindiging Verkopersschap

 1. Kringshoppen
  is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden, een Verkoper
  geen Verkoopaccount te verlenen en/of aanvullende eisen te stellen voor
  het verlenen van een Verkoopaccount.
 2. Een
  reeds aangemaakt Verkoopaccount kan door Kringshoppen te allen tijde,
  onder opgaaf van reden, worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd. Dit
  zal bijvoorbeeld het geval zijn als Kringshoppen vermoedt dat in strijd
  wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er
  sprake is van fraude, de Verkoper facturen van Kringshoppen onbetaald
  laat, er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van
  Kringshoppen of derden, het gebruik van het Verkoopaccount de goede
  werking van de Omgeving van Kringshoppen verstoort of naar oordeel van
  Kringshoppen schadelijk kan zijn voor de goede naam van Kringshoppen of
  derden.
 3. In
  het geval Kringshoppen overgaat tot beëindiging van een Verkoopaccount,
  neemt Kringshoppen een opzegtermijn van 30 dagen in acht, met uitzondering
  van de situaties als beschreven in lid 4 van dit artikel.
 4. Kringshoppen
  is gerechtigd om het Verkoopaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen
  in het geval i) dwingend nationaal recht anders bepaalt, ii) Kringshoppen
  op grond nationale wetgevingsbepalingen een recht van beëindiging om een
  dwingende reden uitoefent en iii) de Verkoper zich herhaaldelijk niet
  houdt aan redelijke servicenormen of aan de Gebruikersvoorwaarden. Het
  overtreden van de Gebruikersvoorwaarden kan leiden tot sluiting van
  het Verkoopaccount.
 5. Kringshoppen
  is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het
  Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.
 6. De
  Verkoper kan het Verkoopaccount op ieder gewenst moment laten sluiten door
  30 dagen voor de gewenste beëindigingsdatum een e-mail te sturen aan
  Kringshoppen (e-mailadres: info@kringshoppen).

 

 

Artikel 16 – Gevolgen beëindiging Zakelijk
Verkopersschap

 1. Indien
  het Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

  1. wordt
   het Verkoopaccount geblokkeerd;
  2. is
   de Verkoper niet langer gerechtigd om de Artikelen en de Kringshoppen
   merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De
  Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Kringshoppen in
  verband met de beëindiging van het Verkopersschap door Kringshoppen en de
  Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
 3. De
  gegevens/data die Kringshoppen van de Verkoper ontvangen, blijven te allen
  tijde in bezit van Kringshoppen, ongeacht of het Verkoopaccount nog actief
  is of inactief is/beëindigd is.

 

 

 

 

Artikel 17 – Gedifferentieerde behandeling

 1. Kringshoppen
  streeft ernaar om zo veel mogelijk functionaliteiten van het Platform
  beschikbaar te stellen of bruikbaar te maken voor zowel Kringshoppen als
  voor alle Verkopers.
 2. Op
  dit moment bestaat er een gedifferentieerde behandeling van Kringshoppen
  enerzijds en de Verkopers anderzijds op de volgende gebieden:

  •  Versturen
   en bezorgen: Klanten van Verkopers kunnen (nog) geen gebruik maken van Kringshoppen
   afhaalpunten bij Delhaize en van rechtstreeks versturen naar een
   afhaalpunt van PostNL. Ook zijn sommige bezorgopties nog niet beschikbaar.
   Klanten van Verkopers kunnen hun bestelde Artikelen niet laten inpakken
   in cadeauverpakking. De reden hiervoor is enerzijds dat veel Verkopers
   deze mogelijkheden zelf nog niet kunnen aanbieden en anderzijds dat het
   ontwikkelen van deze mogelijkheden op het Platform meer vraagt dan de
   beschikbare IT-capaciteit toelaat.
  • Prijzen,
   aanbiedingen en kortingen: Verkopers bepalen in alle gevallen zelf hun
   verkoopprijs op het Platform en hebben de mogelijkheid om kortingen te
   geven en aanbiedingen te doen. Voor de uitlichting hiervan op het
   Platform (in bv. retailcampagnes en promoties) gelden (nog) technische
   beperkingen.
  • Assortiment
   indelen, uitlichten en promoten. Hieronder wordt onder andere verstaan:
   het maken en cureren van productlijsten, doen van aanbevelingen voor
   upsell en cross-sell, het aanpassen van schapindelingen of verfijningen.
   Hiervoor ontbreekt op dit moment de tooling voor Verkopers, omdat het
   ontwikkelen van deze mogelijkheden op het Platform meer vraagt dan de
   beschikbare IT-capaciteit toelaat. Het is de Verkoper niet toegestaan om
   i) folders of samples met een bestelling mee te sturen of ii) om
   Klantgegevens commercieel te exploiteren of te gebruiken om te voorkomen
   dat Verkopers enkel “meeliften” op het bereik van het Platform en
   potentiële Klanten naar de eigen website te leiden.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. De
  Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik
  van het Verkoopaccount.
 2. De
  Verkoper vrijwaart Kringshoppen volledig voor alle schade en/of kosten van
  wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of
  meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De
  Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al
  de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene
  Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart
  Kringshoppen voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 4. Tenzij
  er sprake is van opzet en/of grove schuld van Kringshoppen, is
  Kringshoppen op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten
  van wat voor aard dan ook van de –Verkoper in verband met het gebruik van
  het Platform, het Verkoopaccount en/of de Artikelen, zoals – maar niet
  beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk
  functioneren van het Platform, technische storingen, etc.
 5. Ingeval
  de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 18 lid 4 van
  de Gebruikersvoorwaarden door een daartoe bevoegde rechter geheel of
  gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen
  hierbij reeds nu overeen dat Kringshoppen in dat geval alleen
  aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte
  schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten).

 

 

Artikel 19 – Intern klachtenafhandelingssysteem

 1. Indien
  de Verkoper niet tevreden is met de manier waarop Kringshoppen haar
  diensten uitvoert, kan de Verkoper kosteloos een klacht indienen bij
  Kringshoppen door een e-mail te verzenden aan het emailadres
  info@kringshoppen.nl.
 2. Binnen
  een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de klacht, zoals bedoeld in
  lid 1, zal een daartoe aangewezen medewerker van Kringshoppen telefonisch
  of schriftelijk contact met de Verkoper opnemen om de klacht te bespreken
  en een oplossing (proberen) te bewerkstelligen.

Artikel 20 – Diversen

 1. De
  Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van
  Kringshoppen en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of
  verplichtingen aangaan voor of namens Kringshoppen. De Verkoper vrijwaart
  Kringshoppen volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan
  ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De
  Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Verkopersschap
  over te dragen aan een derde, tenzij Kringshoppen hier voorafgaand haar
  schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. Kringshoppen
  is te allen tijde gerechtigd om de Gebruikersvoorwaarden te
  veranderen. Kringshoppen informeert Verkopers 15 dagen, of zoveel langer
  als Kringshoppen redelijk acht voor de Verkoper om technische en
  commercieel aanpassingen door te voeren, voorafgaand aan de
  inwerkingtreding van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Gedurende deze
  termijn kan de Verkoper zijn Verkoopaccount als gevolg van de
  (voorgestelde) wijzigingen beëindigen, door een email te sturen aan
  info@kringshoppen.nl. De wijzigingen worden niet eerder van kracht dan na
  het verstrijken van bovengenoemde termijn. Indien een Verkoper na
  kennisgeving van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden gebruik blijft maken
  van zijn Verkoopaccount, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de
  gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en daarmee vervalt zijn
  opzegmogelijkheid. Het is daarom raadzaam om de
  Gebruikersvoorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt
  van het Verkoopaccount.
 4. De
  opzeggingsstermijn van minimaal 15 dagen (zie lid 3) geldt niet als
  Kringshoppen de Gebruikersvoorwaarden wijzigt i) op basis van een
  wettelijke verplichting of ii) om een onvoorzien dreigend gevaar te
  ondervangen in verband met bescherming tegen fraude, malware, spam,
  privacy inbreuken en misbruik van persoonsgegevens of in risico’s in
  verband met cyberbeveiliging. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn dan
  onmiddellijk na kennisgeving en publicatie van kracht.
 5. Indien
  enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden in strijd mocht zijn met
  toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in
  overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk
  met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

De Verkoper
stemt er mee in dat Kringshoppen haar van tijd tot tijd per e-mail informeert
op het bij Kringshoppen bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden
van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking
en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het
Verkoopaccount.

 
 

Algemene verkoopvoorwaarden zakelijk verkopen via Kringshoppen

 

Artikel 1 – Definities

In
deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een
  overeenkomst waarbij de Koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft
  in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
  en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij
  op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn
  waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Kringshoppen:
  de vennootschap onder firma Kringshoppen, gevestigd te Breda, de aanbieder
  van het Platform;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens
  die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een
  Overeenkomst op afstand die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
  diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk
  hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper of Ondernemer in
  staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan
  op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode
  die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de
  mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 9. Koper: de natuurlijke
  of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de
  Ondernemer.
 10. Ondernemer: de rechtspersoon
  die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
  Kopers aanbiedt via het Platform;
 11. Overeenkomst op afstand: een
  overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Koper wordt gesloten in het
  kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
  digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
 12.  voor herroeping: het in
  Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese  voor herroeping;
 13. Platform: het platform van
  Kringshoppen waarop Ondernemer zijn producten aanbiedt aan Kopers;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel
  dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
  Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
  samengekomen.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze
  algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer
  op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Overeenkomst
  op afstand tussen Ondernemer en Koper.
 2. De
  tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de
  Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
  Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
  dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor
  het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-
  of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van
  tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling
  die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien
  een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het
  aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper
  mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn
  deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
  en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
  aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk
  aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De
  overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand
  op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen
  aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien
  de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs
  elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden
  bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan
  de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien
  de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web
  omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Koper
  dient de koopprijs te betalen aan Kringshoppen, via een van de door
  Kringshoppen aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan Kringshoppen
  wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.
 5. Kringshoppen
  zal zich namens de Ondernemer – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
  stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede
  van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
  aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van
  dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is
  hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
  de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De
  Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of digitale inhoud
  aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat
  deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op
  een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. de
   voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht
   gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten
   zijn van het herroepingsrecht;
  2. de
   informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  3. de
   prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of digitale
   inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze
   van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  4. de
   vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
   duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  5. indien
   de Koper een herroepingsrecht heeft, het 
   voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De
  Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
  gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze
  niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De
  in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een
  vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
  product heeft ontvangen, of:

  1. als
   de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten bij de Ondernemer
   heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde,
   het laatste product van de Ondernemer heeft ontvangen. Kringshoppen mag
   namens de Ondernemer, mits de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces
   op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere
   producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als
   de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
   onderdelen afkomstig van de Ondernemer: de dag waarop de Koper, of een
   door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
   van de Ondernemer heeft ontvangen;
  3. bij
   overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
   bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen
   derde, het eerste product van de Ondernemer heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De
  Koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
  digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14
  dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper
  vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
  reden(en) verplichten.
 2. De
  in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten
  van de overeenkomst.


Verlengde bedenktijd voor
producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien
  de Ondernemer de Koper de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf
  maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige
  leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien
  de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper
  heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
  oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag
  waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens
  de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate
  die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast
  te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts
  mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De
  Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
  het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
  dan toegestaan in lid 1.
 3. De
  Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
  Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle
  wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten
daarvan

 1. Als
  de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
  bedenktermijn door middel van het 
  voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
  Ondernemer.
 2. Zo
  snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
  bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit
  aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer
  heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de
  terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
  voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De
  Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
  redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de
  door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het
  risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
  herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 5. De
  Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
  Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen
  of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de
  kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien
  de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
  verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit
  die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
  bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
  ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van
  de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van
  herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De
  consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de
  levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop
  zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
  stadsverwarming, indien:

  1. de
   ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
   herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het  voor herroeping niet heeft verstrekt,
   of;
  2. de
   consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de
   dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming
   tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De
  Koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van
  niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  1. hij
   voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met
   het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de
   bedenktijd;
  2. hij
   niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van
   zijn toestemming; of
  3. de
   Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Koper te bevestigen.
 9. Als
  de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
  overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als
  de Ondernemer de melding van herroeping door de Koper op elektronische
  wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een
  ontvangstbevestiging verzonden.
 2. De
  Ondernemer dient Kringshoppen op de hoogte te stellen bij herroeping, of
  elke ander vorm van annulering. De Ondernemer vergoedt de Koper, al dan
  niet ook voor de leveringskosten voor het geretourneerde product, naar
  gelang de voorwaarden van de Ondernemer. Onverwijld doch binnen 14 dagen
  volgend op de dag waarop de Koper aan de Ondernemer de herroeping meldt.
  Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag
  Kringshoppen wachten met terugbetalen tot de Ondernemer het product heeft
  ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft
  teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Kringshoppen
  gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft
  gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling
  is kosteloos voor de Koper.
 4. Als
  de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
  goedkoopste standaardlevering, hoeft Kringshoppen de bijkomende kosten
  voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De Ondernemer kan de
navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten
  of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
  financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich
  binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten
  die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
  wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
  diensten door de Ondernemer worden aangeboden aan de Koper die persoonlijk
  aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de
  veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle
  bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te
  nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten,
  na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  1. de
   uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
   Koper; en
  2. de
   Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
   Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten
  voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
  woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten
  met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens
  specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet
  geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
  individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een
  specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten
  die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde
  producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
  geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na
  levering is verbroken;
 9. Producten
  die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
  producten;
 10. Alcoholische
  dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
  overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30
  dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen
  van de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde
  audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
  levering is verbroken;
 12. Kranten,
  tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De
  levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar
  alleen als:

  1. de
   uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
   Koper; en
  2. de
   Koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende
  de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In
  afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten
  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt
  en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen
  binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen.
 4. Prijsverhogingen
  vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze
   het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de
   Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
   dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De
  in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
  btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De
  Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
  eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften.
 2. Een
  door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
  verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
  vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de
  Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de
  nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder
  extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens
  toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde
  rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk
  verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel
  van de overeenkomst.

 

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De
  Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het
  in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en
  bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als
  plaats van levering geldt het adres dat de Koper via het Platform aan de
  Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met
  inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
  voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met
  bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
  leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
  worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij
  de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het
  recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
  schadevergoeding.
 4. Na
  ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer ervoor zorgen dat het
  bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld door Kringshoppen wordt
  terugbetaald.
 5. Het
  risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
  Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf
  aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De
  Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand.
 2. De
  Koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De Koper kan de
in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  1. te
   allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
   tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste
   opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd
   opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft
   bedongen.


Verlenging:

 1. Een
  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
  bepaalde duur.
 2. In
  afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd
  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde
  duur van maximaal drie maanden, als de Koper deze verlengde overeenkomst
  tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand.
 3. Een
  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
  onbepaalde duur worden verlengd als de Koper te allen tijde mag opzeggen
  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten
  hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
  maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften.
 4. Een
  overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur:

 1. Als
  een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Koper na een
  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
  één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
  opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor
  zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
  voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden
  voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het
  ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
  overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
  vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
  overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer
  vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden
  aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
  alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De
  Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan Kringshoppen te melden.
 4. Indien
  de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
  nadat hij door Kringshoppen is gewezen op de te late betaling en
  Kringshoppen de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan
  zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling
  binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
  wettelijke rente verschuldigd en is Kringshoppen gerechtigd de door hem
  gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
  incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €
  2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
  5.000,= met een minimum van € 40,=. Kringshoppen kan ten voordele van de
  Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. De
  Verkoper ontvangt bij een Reservering (ophalen- en betalen in de winkel) op
  of voor de 15e van de volgende maand, tenzij de
  Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden,
  door een Klant wordt ontbonden, een factuur opgestuurd van de achteraf
  betaalde artikelen door Koper waarvan de afgesproken commissie overgemaakt
  dient te worden.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De
  Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
  en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten
  over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
  Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven
  worden ingediend bij de Ondernemer.
 3. Bij
  de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer
  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
  een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op
  overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Koper waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van
deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrage.

Hoofdmenu

Trustpilot